แผนที่

คณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2558

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ นายกสมาคม
พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ อิศรัตน์อุปนายกสมาคม คนที่1
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัยอุปนายกสมาคม คนที่2
พลตรี วิเชต เมาลานนท์กรรมการและเลขาธิการ
นายกฤตภาส จุลวงศ์กรรมการและรองเลขาฯ
นายวันชัย เบญจพรเหรัญญิก
รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผลผู้ช่วยเหรัญญิก
พลตำรวจตรี จำนงค์ รัตนกุลกรรมการและนายทะเบียน
นายกำจร มหามนตรีกรรมการและปฏิคม
นายวีรยุทธ์ เชียรวัฒนสุขกรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
พลโท เจิมโชค ทุมมานนท์กรรมการและประชาสัมพันธ์
นายปรียบุตร มาลากุล ณ อยุธยากรรมการและผู้ช่วยประสัมพันธ์
นายเอกพัทธ์ สุวรรณปราโมทย์กรรมการและภัณฑารักษ์
นายวิกรม ชุมสาย ณ อยุธยากรรมการและบรรณาธิการวารสาร
ดร.รัชพงศ์ ทาบุราญกรรมการและผู้ช่วยบรรณาธิการวารสาร
พลโท วิรัช รัชตะวรรณกรรมการ
นายเกษม เกียรติสูงส่งกรรมการ
นายสมใจ สุขใจกรรมการ
นายสุทธิชัย ธรรมประมวลกรรมการ
นายสมสวัสดิ์ รอดศัตรูกรรมการ
พันตำรวจเอก สมรักษ์ จูสนิทกรรมการ
นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะกรรมการ
นายแพทย์สมนึก ศิริพานทองกรรมการ
นายบัลลังค์ บัวเชยกรรมการ

ติดต่อเสนอแนะข้อมูลเว็บไซต์

เอกพัทธ์ สุวรรณปราโมทย์ (ผู้ดูแลระบบ)

  • เบอร์โทรศัพท์: 081 420 9639

สนบ.สื่อสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร ในพระบรมราชูปถัมภ์

  • ที่อยู่: 565/5 ถ.สามเสน แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • Email: s.n.b@hotmail..com
  • เบอร์โทรศัพท์: 02 243 5678

เวลาทำการ

  • จันทร์ - ศุกร์ - 9.00 ถึง 16.00
  • เสาร์ - อาทิตย์ - ปิดทำการ